About Us

 

Our Vision


เราต้องการจะเป็นที่หนึ่งในเรื่องการให้บริการผลิต AIR POLLUTION TREATMENT, WATER & WASTEWATER TREATMENT SYSTEM, FUEL OIL WATER SPLITTER PLANT, METHANOL RECOVERY, ION EXCHANGE RESIN IN BIO DIESEL AND SUGAR. BY DESIGN, EQUIPMENT SUPPLY AND INSTALLATION ด้วยระบบบริหารที่เป็นเลิศภายใต้ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา และมีความปลอดภัย

Our Mission

 • ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสินค้า - บริการ เพื่อตอบความต้องการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างช่องทางที่ครอบคลุมให้ผู้บริโภค เข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 • สร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์มากขึ้น

Quality Policy

(นโยบายคุณภาพ)

มุ่งมั่นส่งมอบสินค้าและให้บริการ พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน เพื่อสนองความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ด้วยผลงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาและเวลาส่งมอบงาน

Safety Health and Environment Policy

(นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน)

ด้วยบริษัทมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานดังนั้นจึงเห็น สมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับหน้าที่ ประจำของพนักงานจึงได้กำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

 1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยทางองค์กรตั้งเป้าหมาย0%ของการเกิดอุบัติเหตุในองค์กร
 2. บริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 3. บริษัทฯจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะกับการทำงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
 4. บริษัทฯจะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันต้นเองขั้นพื้นฐาน (PPE)
 5. บริษัทฯจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่นการอบรมจูงใจประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น
 6. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำอบรมฝึกสอนจูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
 7. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นสำคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน
 8. ปฏิบัติ5ส. (สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน
 9. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯและมีสิทธิ เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
 10. บริษัทฯจะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกันป้องกันการเกิดมลภาวะจากการทำงานโดยองค์กรตั้งเป้าหมาย 0% ของการเกิดมลภาวะจากการทำงาน

Management Policy

(นโยบายการบริหาร)

 1. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการงานตามมาตรฐานด้านแรงงาน และความรับผิดชอบทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
 2. สร้างเสริมจิตสำนึกให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความตระหนักถึงอันตรายในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
 3. ควบคุมปรับปรุงป้องกันและขจัดความเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
 4. ควบคุมปรับปรุงกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่การใช้สารเคมีการจัดการกากของเสีย การใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและประหยัด เลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต
 5. จัดการทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ระบบการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 6. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆของทางราชการไทย ตลอดจนของลูกค้าอย่างเคร่งครัดครบถ้วน ทั้งที่ลูกค้าร้องขอและตามลักษณะธุรกิจของบริษัททั้งนี้บริษัทได้สื่อสารให้พนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายดังกล่าว รวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณะ และจะมีการทบทวนนโยบายเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม